Współczesna audiologia posługuje się badaniami diagnostycznymi, które pozwalają na bardzo wczesne i dokładne wykrycie wady słuchu bez względu na wiek osoby badanej. Obecnie każde nowo narodzone dziecko w Polsce poddawane jest przesiewowemu badaniu słuchu (Screening słuchu) – pozwala to na wstępne ustalenie, czy nasze dziecko ma problemy ze słuchem. Jeżeli badanie screeningowe wykaże jakiekolwiek nieprawidłowości, wdrażana jest pełna diagnostyka słuchu (tympanometria, otoemisja akustyczna, BERA).

Na świecie stosowane są różne programy badań screeningowych słuchu u noworodków (badanie ankietowe, otoemisja akustyczna, BERA). Rodzaj stosowanego porgramu zazwyczaj zależy od wielkości przeznaczanych na niego funduszy.

W Polsce na wszystkich oddziałach noworodkowych wykonywane jest badanie otoemisji akustycznych przez przeszkolony personel. Badania takie umożliwia stwierdzenie rodzaju i głębokości ubytku słuchu, często przyczyny jego powstania i pozwala zaplanować dalsze postępowanie. Specjaliści zajmujący się leczeniem wad słuchu dysponują współcześnie różnorodnymi metodami badań słuchu, stosownymi do wieku, rodzaju ubytków czy stopnia niedosłuchu. Wczesna diagnostyka, jest bardzo ważna w przeciwdziałaniu utrwalenia się ubytków słuchu.

Jeżeli podejrzewamy u siebie, naszego dziecka lub swoich najbliższych ubytek słuchu istnieje obecnie wiele metod diagnostyki niedosłuchu. Do najczęściej stosowanych zaliczyć można: audiometrię, tympanometrię, otoemisje akustyczne, badanie BERA .

Audiometria – jest to badanie mające na celu określenie progu słyszenia na drodze powietrznej i kostnej obu uszu osoby badanej. Jako bodziec stosowany jest ton czysty. Badanie to nie jest obiektywną metodą oceny wartości progu słyszenia. Najogólniej mówiąc związane jest ze świadomą reakcją pacjenta na bodźce dźwiękowe. Reakcja ta decyduje o wiarygodności i dokładności wyników badania audiologicznego. Audiometria zaliczana jest do psychofizycznych metod diagnostycznych, z których najbardziej popularne są: audiometria tonalna i audiometria słowna (więcej…)

Tympanometria – polega na badaniu podatności błony bębenkowej na zmiany ciśnienia w przewodzie słuchowym zewnętrznym. Tympanometria jest badaniem obiektywnym. Informuje lekarza o warunkach przewodzeniowych w uchu środkowym oraz pozwala na obiektywną ocenę funkcji trąbki słuchowej. Krzywe tympanometryczne wyznaczane są automatycznie za pomocą tympanometru (więcej…)

Otoemisja – rejestracja otoemisji akustycznych przy pomocy monitorowej sondy umieszczonej w kanale ucha zewnętrznego jest nieinwazyjną, obiektywną metodą badawczą, mającą szerokie zastosowanie w diagnostyce audiologicznej. Nie jest badaniem ilościowym stanu narządu słuchu, lecz tylko oceną sprawności mechanicznej receptora słuchu (więcej…)

Badanie potencjałów wywołanych z pnia mózgu (BERA) – to badanie polegające na rejestrowaniu i ocenie zjawisk elektrycznych, które powstają po stymulacji bodźcem akustycznym ucha w każdym odcinku drogi słuchowej. Badanie BERA jest to obiektywna metoda oceny progu słyszenia, którą można stosować bez ograniczeń wiekowych zarówno u pacjentów dorosłych jak i u noworodków. Dla dzieci w wieku poniżej 1 roku życia jest to obecnie standardowe badanie, służące do obiektywnej oceny głębokości utraty słuchu. Dzieci te badane są najczęściej we śnie naturalnym, natomiast dzieci w przedziale wiekowym od 1 roku do 4 lat we śnie indukowanym farmakologicznie (więcej…)