Rodzaje niedosłuchów

 

Problemy ze słuchem dotykają zasadniczo każdą generację. Dzisiejsze zabiegane społeczeństwo zmaga się z codziennym stresem i narażone jest na różne infekcje chorobowe, które mogą spowodować problemy kążenia. Skutkami ubocznymi zaburzeń krążenia może być również przyspieszone starzenie się (zmiany degeneracyjne) narządu słuchu.

Najbardziej powszechną przyczyną utraty słuchu jest wiek. Starzenie się to naturalny proces, podczas którego elementy naszego ucha ulegają stopniowemu zużywaniu. Na świecie obserwuje się stały wzrost odsetka ludzi w starszym wieku, u których bardzo często stwierdzany jest niedosłuch.

Drugą ważną przyczyną powstawania wad słuchu jest codzienne życie w hałasie, który otacza nas zewsząd. Dla wielu osób hałas jest elementem ryzyka zawodowego.

Upośledzenie słuchu może być jednostronne lub obustronne; ostre, przewlekłe lub trwałe. Mogą występować wszystkie stopnie upośledzenia słuchu od lekkiego do całkowitej głuchoty:
 • ubytek lekki - osoby z lekkim ubytkiem słuchu nie słyszą dźwięków cichych i mają trudności z rozumieniem mowy w hałasie (30-40dB)
 • ubytek średni - osoby ze średnim ubytkiem słuchu nie słyszą dźwięków cichych i średniogłośnych oraz mają wyraźne trudności z rozumieniem mowy, szczególnie w hałasie (40-60dB)
 • ubytek głęboki - osoby z głębokim ubytkiem słuchu słyszą tylko niektóre bardzo głośne dźwięki, rozmowy w większym gronie wymagają znacznego wysiłku (70-90dB)
 • resztki słuchowe - (100-120dB)
 • głuchota - brak reakcji na dźwięk
Niedosłuch przewodzeniowy

Niedosłuch przewodzeniowy powstaje na drodze uszkodzenia lub dysfunkcji struktur biorących udział w mechanicznym przewodzeniu fali dzwiękowej (przewód słuchowy zewnętrzny, błona bębenkowa, łańcuch kosteczek słuchowych).

Jak rozpoznać?

Najbardziej typową cechą niedosłuchu przwodzeniowego jest towarzyszące mu uczucie zatkania ucha.

Przyczyny przewodzeniowego upośledzenia słuchu:

1. Przewód słuchowy zewnętrzny:
 • wady rozwojowe
 • pourazowe lub pozapalne zarośnięcie przewodu
 • zamknięcie światła przewodu przez czop woskowinowy
 • guzy łagodne lub złośliwe

2. Ucho środkowe:
 • wady rozwojowe
 • urazy ucha środkowego
 • ostre i przewlekłe zapalenie ucha środkowego
 • zaburzenia drożności trąbki słuchowej
 • otoskleroza
 • inne

A oto typowy audiogram prezentujący wynik pomiaru u pacjenta z niedosłuchem przewodzeniowym:
Jak widać na audiogramie głębokość ubytku słuchu mierzona z wykorzystaniem przewodnictwa powietrznego jest znacznie niższa od mierzonej z wykorzystaniem przewodnictwa kostnego.


Niedosłuch odbiorczy

Niedosłuch odbiorczy (czuciowo - nerwowy) wynika z uszkodzenia komórek słuchowych ślimaka i/lub struktur je otaczających, jak również może być wynikiem zaburzeń jakości przewodznia bodźca w nerwie słuchowym i/lub jego interpretacji w centralnym układzie nerwowym.


Jak rozpoznać odbiorcze upośledzenie słuchu?

Do typowych objawów odbiorczego upośledzenia słuchu zaliczyć można:
 • złe rozumienie mowy (,,słyszę, a nie rozumiem”)
 • znaczne pogorszenie mowy w hałasie
 • lepsze słyszenie dźwięków niskich niż wysokich w życiu codziennym, np. chory słyszy pukanie do drzwi, a nie słyszy dzwonka, lepiej rozumie głos męski niż kobiecy
 • nieprzyjemne odczuwanie dźwięków bardzo głośnych w uchu z niedosłuchem

Przyczyny odbiorczego upośledzenia słuchu:
1. Ucho wewnętrzne (niedosłuch odbiorczy o lokalizacji ślimakowej)
 • wady wrodzone
 • uraz akustyczny ostry i przewlekły
 • choroba Meniere’a
 • otoskleroza ślimakowa
 • leki ototoksyczne, zatrucia innymi związkami chemicznymi
 • niedosłuch spowodowany starzeniem się
2. Nerw ślimakowy i ośrodkowy układ nerwowy:
 • urazy czaszki
 • stany po zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych
 • głuchota starcza
 • stwardnienie rozsiane

A oto typowy audiogram prezentujący wynik pomiaru u pacjenta z niedosłuchem odbiorczym:Jak widać na audiogramie głębokość ubytku słuchu mierzona z wykorzystaniem przewodnictwa kostnego i powietrznego jest na zbliżonym poziomie.


Niedosłuch mieszany

Niedosłuch mieszany jest powodowany jednoczesnym uszkodzeniem struktur ucha środkowego i wewnętrznego. Wynika z kombinacji przyczyn prowadzących do wystąpienia niedosłuchu przewodzeniowego i odbiorczego.

A oto przyładowy  audiogram prezentujący wynik pomiaru u pacjenta z niedosłuchem miesznym:


WYKRESY BADANIA SŁUCHU METODĄ BERA


Normalny słuch
Średni niedosłuch 50dBŚredni niedosłuch 60dB
Niedosłuch głęboki